انار

انار

 

برنامه تغذیه‌ای انار

مرحله رشدی

کود پیشنهادی

میزان مصرف

روش مصرف

توضیحات

در طول زمستان

ریتاردو

 

 

 

چالکود

200-250 گرم درخت زیر 5 سال به ازای هر درخت

بالای 5 سال 300-400 گرک به ازای هر درخت

همراه با کود حیوانی پوسیده گاوی یا گوسفندی  چالکود شود

تورم جوانه ها

لبیکاژ لبین

آمیفورت مکس

کود 20-20-20 لبین

 

محلولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

3 لیتر در هزار لیتر آب

نیم کیلو در هزار لیتر آب

10 کیلوگرم در هکتار

برای تقویت جوانه های جانبی

برای جذب بهتر و جلوگیری از تنش های محیطی

تامین عناصر پرمصرف گیاه

رویش بهاره

میکرومیکس

بمباردیر

آبیاری

محلولپاشی

2 کیلوگرم  در هکتار

2 لیتر در هزار لیتر آب

تامین عناصر میکرو

رشد رویشی بهتر

گل دادن

آهنن نوتریکل پریمیوم

آبیاری

2کیلوگرم در هکتار

تقویت سبزینگی گیاه

ریزش گلبرگ

تشکیل میوه

فراکتون

فسفیت کی سی

کائوس ایکس تی

 

 

محلولپاشی

آبیاری

محلولپاشی

یک و نیم کیلوگرم در هزار لیتر 3 لیتر در هکتار

3 لیتر در هزار لیتر آب

تقویت اندازه و کیفیت میوه

تامین فسفر گیاه و جلوگیری از بیماری های قارچی

جلوگیری از ترک خوردگی و تامین کلسیم گیاه

شروع رسیدگی میوه

15-5-35 لبین

بمباردیر شوگر

سیلیکات پتاسیم

آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

10 کیلوگرم در هکتار

2 لیتر در هزار لیتر آب

200 سی سی در هزار لیتر آب

تامین پتاسیم گیاه

شیرین شدن میوه و رسیدگی بهتر

جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه ها