مرکبات

مراحل رشد

نام کود

میزان مصرف

نحوه استفاده

توضیحات

چالکود زمستانه

ریتاردو

فولویک اسید

هر درخت بالغ 350-400 گرم

هر درخت 50 گرم

چالکود

چالکود زمستانه

افزایش باردهی در سال آینده

قبل گلدهی و تورم جوانه ها

منگزینک پلاس،  آمیفورت مکس

اسپارتان

3 در هزار + نیم در هزار لیتر آب 

10 لیتر در هکتار

محلولپاشی

کود آبیاری

افزایش گلدهی و دوام گل

افزایش مواد آلی و عناصر اصلی

بعد از ریزش گلبرگها

بمباردیر

ان پ کا 20-20-20 لبین

هیومات پتاسیم

آهن باسشن

2 لیتر در هزار لیتر آب

12 کیلوگرم در هکتار

2 کیلوگرم در هکتار

هر درخت 40 گرم

محلولپاشی

آبیاری

آبیاری

آبیاری

رشد بهتر میوه

تامین عناصر

افزایش مواد آلی

سبزینگی گیاه

تشکیل میوه

لبیفول موویکال

بیوآلجاکس

2 در هزار

2  در هزار

محلولپاشی

محلولپاشی

تشکیل میوه با کیفیت

فندقی شدن

کود آهن باسشن

میکروپلاس

هر درخت 20 گرم

1 کیلوگرم در هکتار

آبیاری

آبیاری

تامین عناصر کم مصرف

 

گردویی شدن

ان پ کا 36-12-12

بیوآلجاکس

آهن باسشن

12 کیلو گرم در هکتار

2 در هزار لیتر آب

هر درخت 40 گرم

آبیاری

محلولپاشی

آبیاری

تامین عناصر پر مصرف

تامین فولویک و کحرک رشد

تامین  آهن

قبل از رنگ گیری

منگزینک پلاس

بمباردیر شوگر

2 در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیترآب

محلولپاشی

محلولپاشی

تامین منگنز و روی

افزایش قند میوه

قبل برداشت میوه

لبیفول پتاسیکو

آمیفورت مکس

بمباردیر شوگر

2 لیتر در هزار لیتر آب

نیم کیلو در هزار لیتر آب

یکماه قبل از برداشت- 3 در هزار

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

رنگ گیری بهتر

 

شیرین شدن و طعم بهتر

بعد از برداشت

منگزینک پلاس

سیلیکات پتاسیم

نوتریفوس

سولفات آمونیوم

نیترات کلسیم

3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

2 لیتر در  هزار لیتر آب

8 لیتر در هکتار

100 کیلوگرم در هکتار

40 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

آبیاری

آبیاری

جلوگیری از سال آوری و تامین انرژی گیاه

نکات:

 بین استفاده از هر کود فاصله بین 3 تا یک هفته رعایت شود.

در صورت شوری خاک استفاده از آنتی سالت توصیه میگردد.

این برنامه برای باغی بدون مشکلات جانبی و بیماری برای حصول نتیجه عالی توصیه گردیده است و در صورت وجود هرگونه کمبود و بیماری ابتدا باید به رفع آن مشکل پرداخت و سپس از برنامه غذایی جامع پیروی نمود.