گوجه فرنگی

برنامه  تغذیه گوجه فرنگی

مراحل رشد

نوع کود

نحوه استفاده

آماده سازی زمین

ریتاردو

خاکی، مخلوط شدن با خاک- 5 کیلوگرم در یک متر مربع

انتقال نشاء

ریژو

آمیفورت مکس

آبیاری – 5 لیتر در هکتار

محلولپاشی- نیم در هزار لیتر آب

مراحل اولیه رشد برگی

کود های ان پی کی 20 20 20 لبین   

بیوآلجاکس

بمباردیر

آبیاری- 7 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی- 3در هزار لیتر آب

محلولپاشی- 2لیتر در هزار لیتر آب

مراحل اولیه  گلدهی

نوتریفوس

فراکتون

بمباردیر شوگر

کود مرغی کال

آبیاری- 3 لیتر در هکتار

محلولپاشی- نیم در هزار لیتر آب

محلولپاشی- 2 در هزار لیتر آب

آبیاری- 8 لیتر در هکتار

زمان تشکیل میوه

کود کائوس ایکس تی

کوپرا جی ال

بمباردیر

میکرومیکس

محلول پاشی- 3 در هزار لیتر آب

محلول پاشی- 2 در هزار لیتر آب

محلولپاشی- 2 در هزارلیتر آب

آبیاری- 2 کیلوگرم در هکتار

رشد میوه

کود کاتون  

کود 15-5-35 لبین

بمباردیر

محلول پاشی- 3 در هزار لیتر آب

آبیاری- 7 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی- 2 در هزار لیتر آب

رنگ انداختن و رسیدن میوه

کود فسفیت کا سی

آمیفورت مکس

محلولپاشی- 3 در هزار لیتر آب

محلولپاشی- نیم کیلوگرم در هزار لیتر آب

تداوم گلدهی و برداشت

منگزینک پلاس

اسپارتان

محلولپاشی- 3 در هزار لیتر آب

آبیاری- 10 لیتر در هکتار


نکته: فراکتون در مناطقی که بور آب آبیاری بالا دارند با احتیاط توصیه شود.

نکته: محلول پاشی در هنگام اول صیح یا عصر و خنکی هوا انجام گردد.

نکته: بین هر محلول پاشی حداقل دو روز فاصله باشد.