برنامه غذایی مخصوص گیلاس و آلبالو:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف

طریقه مصرف

توضیحات

عملیات زمستانه

ریتاردو

بیوفولویک اسید

برای هر درخت بالغ 400-500 گرم

 30گرم

چالکود

چالکود

جهت تقویت باردهی و جلوگیری از سال آوری

تورم و رشد جوانه ها

آمیفورت مکس

لبیکاژ

کود مرغی کال

نیم کیلو در هزار لیتر آب

3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

20 لیتر در هکتار

محلولپاشی

محلولپاشی

آبیاری

جهت حفاظت گیاه و جذب بهتر

نگهداری گل و میوه و کیفیت میوه

تقویت بنیه

پس از ریزش گلها

میکرومیکس

NPK 20-20-20

2 کیلوگرم در هکتار

10 کیلوگرم در هکتار

آبیاری

آبیاری

تامین عناصر ریز مغذی

تامین عناصر ضروری گیاه

فندقی شدن میوه

اسپارتان

بیوآلجاکس

فراکتون

کائوس ایکس تی

10 لیتر در هکتار

2 لیتر در هزار لیتر آب

نیم گرم در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیتر آب

آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

تامین مواد آلی

تامین فولویک و تقویت سرشاخه ها

افزایش سایز و کیفیت میوه

کیفیت میوه و تامین کلسیم

یک ماه بعد

سیلیکات پتاسیم

NPK 12-12-36

منگزینک پلاس

بمباردیر شوگر

کائوس ایکس تی

200 سی سی در هزار لیتر آب

20 کیلوگرم در هکتار

2 لیتر در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیتر آب

2لیتر در هزار لیتر آب

محلولپاشی

آبیاری

محلولپاشی

محلولپاشی

محلولپاشی

جلوگیری از آفات و آفتاب سوختگی

تامین عناصر ضروری

کمک به رشد میوه

افزایش قند در میوه

تقویت انبارمانی و کیفیت میوه

3 هفته قبل از رسیدن میوه

لبیفول پتاسیکو

بمباردیر

2 لیتر در هزار لیتر آب

2 لیتر در هزار لیتر آب

محلولپاشی

محلولپاشی

جهت رنگ گیری بهتر میوه

رسیدگی و کیفیت میوه

پس از برداشت

لبیکاژ

سوپر هیومیکو

3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

3 کیلوگرم در هکتار

محلولپاشی

آبیاری

جلوگیری از سال آوری

تقویت بنیه گیاه

نکته : در صورت شوری خاک از آنتی سالت استفاده گردد.

نکته : قبل از اختلاط مخصول لطفا با کارشناسان مشورت و بر روی چند درخت آزمایش شود.