پسته

برنامه تغذیه درخت پسته:

درحال حاضر استان کرمان 77 درصد محصول کل کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری ایران و دنیا محسوب میشود. ضمناً سایر استانهای پسته خیز عبارتند از : یزد، خراسان، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم میباشند که بیش از 90،000 هکتار سطح زیرکشت باقیمانده را به خود اختصاص میدهند.

تغذیه درختان پسته:

روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کودی درختان پسته، استفاده از اطلاعات و نتایج تجزیه خاك ، برگ و حتی میوه پسته میباشد.

تجزیه خاک:

در تمام فصول برای نمونه برداری خاك که معمولا از ناحیه سایه انداز زیر شاخه ها در سه عمق 40-0 ،80-40 ،120-80 سانتیمتری برداشته میشود میتوان اقدام نمود، توصیه کودی براساس نتایج تجزیه خاك، با توجه به دور آبیاری و بافت خاك و با در نظر گرفتن توان تولید منطقه انجام میشود.

تجزیه برگ:

 نمونه برداری از برگ اغلب بعد از دوره پرشدن مغز(اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) صورت میگیرد که از قاعده سرشاخه های بدون بار برداشته میشود و این آزمون برای توصیه های کودی سال آینده است .

دقیق ترین روش برای باغداران به منظور تعیین نیاز کودی استفاده توام از نتایج تجزیه خاك و برگ میباشد. در اینجا به فرض ایده آل بودن خاک و آنالیز برگ برنامه ارایه گردیده است و در صورت کمبود ابتدا باید رفع کمبود در الویت قرار گیرد.

زمان مصرف

مرحله رشدی

نحوه استفاده

جدول تغذیه با توجه به محصولات شرکت همیار دشت آبرون

زمستان

چالکود

خاکی

ریتاردو(از اوایل دی ماه تا اول اسفند)

اواخر اسفند تا اواسط فروردین

قبل از گلدهی و زمان تورم جوانه

محلولپاشی

فروت ست(لبیکاژ)-ریز مغذی(میکرومیکس و میکروپلاس)-آمینو اسید(آمیفورت مکس)

شروع جوانه و رشد جوانه

جوانه زنی

آبیاری

ریژو و آمینو اسید(بمباردیر)-NPK فسفر بالا-جلبک دریایی بیوآلجاکس

باز شدن گلها

بیست درصد ظهور گلها

محلولپاشی

NPK20-20-20 (لبین یا تاپ یوزینگ) و آمینو اسید(آمیفورت)

ریزش گلبرگ ها

ریزش گلبرگ ها و آغاز شکل گیری میوه

محلولپاشی

آمینو اسید(بمباردیر و آمیفورت)-ریز مغذی(میکروپلاس و میکرومیکس)

تشکیل میوه

ریزش کامل گلبرگ ها

آبیاری

بیوفولویک اسید-هیومیک پودری(لبین و تاپ یوزینگ)-اسپارتان-نوتریفوس-فسفیت پتاسیم-کلات آهن

رشد اولیه میوه

شکل گیری اولیه میوه ها

آبیاری

کود مایع مرغی کال

رشد میوه

نخودی شکل

محلولپاشی

کودهای پتاس بالا (NPK 15-5-35) و مایعات( کاتون یا لبیفول پتاسیکو)-جلبک دریایی(بیوآلجاکس) و آمینو اسید(بمباردیر و آمیفورت)

رشد مغز

دوره تشکیل و رشد مغز پسته

محلولپاشی

کلسیم مایع(کائوس ایکس تی یا لبیفول مویکال)-منگزینک پلاس

تکامل مغز

شروع رسیدگی پسته و تغییر رنگ پوست

محلولپاشی و یا آبیاری

فسفیت پتاسیم-آمینو اسید-سولفات پتاسیم

رسیدن مغز پسته

قبل از شروع برداشت

محلولپاشی و یا آبیاری

کودهای پتاس بالا(NPK 15-5-35) و مایعات (کاتون یا لبیفول پتاسیکو)- سولفات پتاسیم- سلیکات پتاسیم

بعد از برداشت

جهت جلوگیری از سال آوری و جبران تغذیه

محلولپاشی

ریز مغذی و فروت ست لبیکاژ

نکته مهم : در صورتی که خاک مورد کشت شور باشد استفاده از آنتی سالت توصیه میشود.